Документи

Етичен кодекс

Политика за поверителност и защита на личните данни

Правилник за обработка на лични данни

Мерки за повишаване качеството на образованието

Правилник за дейността на училището

Програма за превенция на ранното на пускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности – ученици -уязвими групи

Стратегия за развитие на училището

Делегиран бюджет

Система за финансово управление и контрол

Заповед за организиране на допълнително обучение

Правила за работа в извънредна ситуация

График на учебното време

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ (2)

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРОГРАМА ЗА ЗБУТ

ГРАФИК НА УЧEБНОТО ВРЕМЕ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ В УЧИЛИЩЕТО

ПЛАН НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ПЛАН НА УКБППМН

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛФИКАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ВТР

ПРОГРАМА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

План за контролната работа на директора

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 2020

УУП 2020-2021