Документи

Мерки за повишаване качеството на образованието

Правилник за дейността на училището

Програма за превенция на ранното на пускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности – ученици -уязвими групи

ГОДИШЕН ПЛAН НА УЧИЛИЩЕТО

Стратегия за развитие на училището